Smlouva o nájmu, Podmínky půjčení – půjčovní řád

 

1)       Nájemce je povinen užívat vybavení pouze k účelu, ke kterému je určeno, a to obvyklým způsobem. Nájemce je povinen zacházet s vybavením šetrně tak, aby nedošlo ke škodě na vybavení a k jeho nadměrnému opotřebení. Vybavení dle smlouvy je určeno pro vodní turistiku a je nutné je chránit před poškozením teplem (např. oheň).

2)       Nájemce má právo při půjčení materiálu si jej prohlédnout a zjištěné poškození ohlásit pronajímateli. Ten je povinen je zapsat.

3)       Vybavení může používat pouze nájemce a osoby určené nájemcem. Za poškození vybavení osobou, které nájemce vybavení svěřil, nese odpovědnost sám nájemce.

4)       Právo užívat vybavení zaniká uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána. Po zániku práva užívat vybavení je nájemce povinen jej vrátit v řádném stavu, přiměřeně čisté a do místa, kde vybavení převzal nebo podle písemné dohody.

5)       Případné poškození nebo závady na vybavení vzniklé z nedbalosti či nesprávným užíváním nebo z jiných příčin zaviněných či způsobených nájemcem (včetně situace, kdy nebude znám viník), hradí v plné výši nájemce.

6)       Nájemce je povinen zabezpečit zapůjčené vybavení před krádeží. V případě krádeže vybavení je nájemce povinen neprodleně ohlásit událost Policii ČR a předložit pronajímateli protokol o ohlášení krádeže.

7)       V případě nevrácení vybavení z jakýchkoliv důvodů, bere nájemce na vědomí, že je povinen uhradit částku, která je uvedena v tabulce této smlouvy pod heslem Nenavrácení či neopravitelné poškození.

8)       V případě porušení stanovených Podmínek smlouvy o nájmu vybavení ze strany nájemce, má pronajímatel právo ukončit jednostranně smlouvu dnem, kdy zjistí toto porušení. Nájemce je povinen v tomto případě okamžitě na požádání pronajímatele vrátit veškeré zapůjčené vybavení a uhradit s tím spojené veškeré náklady.

9)       V případě nedodržení sjednané doby a místa vrácení vybavení je nájemce povinen uhradit pronajímateli náklady spojené s vrácením vybavení do sjednaného místa. Za nevrácení vybavení dle podmínek smlouvy se sjednává mezi účastníky pokuta ve výši dvojnásobku denní sazby nájemného za každý započatý den prodlení a to až do jeho vrácení.

10)   Úhrada nájemného, pokud nebyla uhrazena s objednávkou, se provádí při podpisu smlouvy o nájmu vybavení.

11)   Pronajímatel je při půjčení oprávněn, mimo půjčovné požadovat kauci podle množství a druhu půjčovaného materiálu. Pronajímatel je povinen tuto kauci nájemci vrátit ihned po předání materiálu a jeho následné kontrole a to v případě, že nebude zjištěno žádné poškození a porušeny Podmínek půjčení – půjčovný řád o nájmu vybavení a pronajímatel dodržoval Pokyny k používání nafukovacích lodí.

12)   Nájemce je povinen se seznámit a dodržovat Řád plavební bezpečnosti a předpisy související s pohybem vodáků, které jsou platné pro sjížděný úsek řeky či jiné lokality.

13)   Nájemce si plně uvědomuje nebezpečí, která mohou vzniknout při sportovním užívání pronajatého materiálu a tímto na sebe bere plnou odpovědnost. Nájemce musí dbát na bezpečnost svou i dalších účastníků při používání pronajatého materiálu.

14)   Pronajímatel nepřebírá žádnou zodpovědnost při škodách na zdraví či majetku vzniklých nájemci nebo třetím osobám při používání zapůjčených sportovních potřeb. Nájemce byl upozorněn, že není bezpečné se vydávat na řeku ve skupině menší než 3 lodě, zvlášť když nejde o zkušené vodáky.

15) Uhrazení škod na materiálu bude s nájemcem řešeno na základě dohody dle povahy a rozsahu škodního případu. Pronajímatel je oprávněn požadovat okamžité uhrazení částky na předpokládanou výši opravy, poté může objednavateli dodat náhradní vodácký materiál.

16) Nájemce vrací vybavení čisté, v opačném případě mu může být účtován poplatek 100 Kč/kus zapůjčeného vybavení.

17) Vrácení vybavení po 19:00 hodině bude účtováno za poplatek ve výši 1/2 denního půjčovného za dané vybavení (pokud není předem domluveno pozdější předání).

18)   Nájemce při podpisu smlouvy přebírá jedno vyhotovení smlouvy o nájmu vybavení.

Pokyny k používání nafukovacích lodí

a)       Nafukovací lodě je nezbytně nutné chránit před sluncem, snižovat tlakve všech komorách buď upouštěním vzduchu nebo pravidelným omýváním vodou. Nájemce je povinen dodržovat pokyny výrobce.

b)       Lodě se nesmí zbytečně tahat po suchu, mělčině, při přenášení splavu apod.

c)       V případě propíchnutí lodě, okamžitě dát loď na břeh tak, aby se do poškozené části nedostalo větší množství vody. Při vracení materiálu je povinen tuto skutečnost nahlásit pronajímateli.

d)       Obecně je zakázáno skákat do nafukovacích lodích, ať už jsou na vodě nebo na souši.

e)       Je zakázáno si sedat nebo chodit po nafukovacích lodích na souši - hrozí riziko propíchnutí

 

Opravitelné poškození - ceny oprav

 

Trhliny v pevné lodi

700 Kč / 10 cm

Zlomení hlavičky pádla

100 Kč

Poškození lodního pytle

300 Kč/10 cm

Poškození, ztráta víčka, ucha sudu

400 Kč

Ohnutí, zlomení žerdi pádla

400 Kč

Poškození vesty

800 Kč

Poškození sedačky

300 Kč / deska

Poškození nafukovacích lodí

Dle skutečné ceny opravy

Nenavrácení či neopravitelné poškození

 

Plastová loď Vydra

18.000 Kč

Plastová loď Samba 4.5 (standard)

20.000 Kč

Plastová loď Samba 5.2 (rodinná)

25.000 Kč

4-místný raft Colorado 360

20.000 Kč

6-místný raft Colorado 450

26.000 Kč 

 6-místný raft Marine CZ

30.000 Kč 

8-místný raft Xtreme 440

28.000 Kč

6-místný raft RobFin 400

40.000 Kč

10-místný raft RobFin 500

55.000 Kč

Palava

18.000 Kč

Baraka

25.000 Kč

Paddleboard F2

8.000 Kč

Kajak Riot - Spider

14.000 Kč

Kajak ZET - Raptor

14.000 Kč

Špricdeka

2.000 Kč

Kánoistické pádlo

600 Kč

Kajakářské nebo paddleboardové pádlo

2.000 Kč

Vesta pro turistickou vodu

1.000 Kč

Vesta záchranářská

3.600 Kč

Barel, soudek, lodní pytel

700 Kč

Pumpa

800 Kč

El. pumpa

500 Kč

Helma

800 Kč

Neopren

2.000 Kč

Nepromokavá bunda nebo boty

1.200 Kč

Neoprenové rukavice

600 Kč

Neoprenové ponožky

400 Kč

Házecí záchranný pytlík

500 Kč

Spacák

1.000 Kč

Samonafukovací karimatka

500 Kč

Stan pro 4 osoby

4.000 Kč

Stan pro 6 osoby

8.000 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

modrý blok

Vyraž za dobrodružstvím a zábavou. AHOOOJ.cz - (nejen) půjčovna lodí.

Klíčová slova

Vodácká půjčovna Ohře, Vodácká půjčovna Berounka, Vodácká půjčovna Bílina, půjčovna lodí, půjčovna raftů, Ohře, Berounka, Bílina, půjčovna lodí a raftů Ohře

kánoe samba, kánoe vydra, paddleboardy, bumper bally, nosič kol, půjčovna lodí na Ohři, půjčovna lodí na Berounce

AHOOOJ.cz

kontaktujte nás

půjčovna AHOOOJ.cz

Ing. David Grünbaum

Všehrdy 32

Všehrdy u Chomutova

mail@ahoooj.cz

+420 777 223 762

IČ: 76572501

DIČ: CZ8012132755

sdílejte s námi

Odkazy

Asociace vodní turistiky a sportu  Vodacka-trika-2023